Par VJMMS darbību no 7.12.2020.

Ievērojot noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība, īpašos apstākļus un valstī noteikto ārkārtas situāciju – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā, tās pagarinājumā līdz 11.01.2021. (MK Noteikumi Nr. 655), Latvijas Nacionālā kultūras centra norādījumus,

 no 7. decembra VJMMS mācību process notiek sekojoši:

 1. Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas nodaļu audzēkņiem klātienes darbs īpašos laikos, kopā darbojoties tikai skolotājam un vienam Saulkrastu vidusskolas vai Zvejniekciema vidusskolas 1.- 9. klases audzēknim. Ir izstrādāts stundu saraksts individuālai apmācībai ar stundu norises laikiem un mācību telpu specifikāciju Saulkrastos, Raiņa ielā 8 un Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b. Atsevišķās dienās stundas pie skolotājām Ivetas Vecenānes un Justīnes Plankājas notiek attālināti.
 2. Sagatavošanas klašu nodarbības mākslā Zvejniekciema un Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.
 3. Saulkrastu un Zvejniekciema mūzikas nodaļu audzēkņiem specialitātes (individuālās) stundas organizēt klātienē pēc sākotnējā (septembra-oktobra) stundu saraksta, izņemot:
  • stundas daļēji attālināti notiek pie skolotājiem Miervalža Lejas, Aivas Zaubergas (pūšaminstrumenti),
  • attālināti notiek pie skolotājas Zanes Kalniņas (vijole).
 4. Zvejniekciema mūzikas nodaļas grupu stundas notiek individuāli, izmantojot 3 klašu telpas Ostas ielā 15. Izstrādāts atbilstošs stundu saraksts ar telpu specifikāciju.
 5. Koncertmeistara klātbūtne mūzikas specialitātes stundās notiek tikai tādos gadījumos, ja stundā nepiedalās specialitātes skolotājs.
 6. Saulkrastu mūzikas nodaļās grupu stundas notiek attālināti pēc sākotnējā (septembra-oktobra) stundu saraksta. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar vienošanos ar audzēkņiem, vecākiem, tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas klātienē.
 7. Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas notiek klātienē, specialitātes skolotājiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar audzēkņiem, audzēkņu vecākiem.
 8. Skolotāji mācību stundu laikos un starpbrīžos koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus. Audzēkņi no 13 gadu vecuma mācību stundās un koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus (izņemot izglītības apguves procesu, kas saistīts ar vokālās mākslas vai pūšaminstrumentu spēles apgūšanu).
 9. Ieskaites un eksāmeni, citi pārbaudījumi notiek individuālās mācību stundas ietvaros, nepieaicinot papildus citus pedagogus.
 10. Koncerti, audzēkņu vakari un skates, izstādes nenotiek.
 11. Par mācībām šajā laikā informācijas aprite tiek nodrošināta WhattApp grupās, e-pastos un individuālā saziņā ar pedagogiem.

Pēdējā mācību diena šajā gadā – 18. decembris! Mācību pusgada liecības izsniegs specialitātes pedagogs, organizējot liecību izsniegšanu individuāli.

Visi precizējumi, jautājumi – pa tālr. 28449184 (mācību daļas vadītāja Līga Ķestere), 26563226 (direktore Ieva Lazdauska), 29124735 (lietvede Anita Bauere)