Uzņemšana

Mākslas skolā jaunus audzēkņus uzņem katru gadu septembra sākumā. Par uzņemšanas datumiem nepieciešams sekot informācijai “Saulkrastu domes ziņās” kā arī portālā www.saulkrasti.lv, skolas mājas lapā un skolas FB lapā.

Audzēkņi tiek gaidīti Zvejniekciema un Saulkrastu mākslas nodaļās:
1.kursā – 7/8 gadu vecumā, t.i. – vispārējās izglītības 2. klasē. 1.kursā var iestāties arī vispārējās izglītības 2.,3. klases audzēkņi.
Vecāki audzēkņi (ar priekšzināšanām) var tikt uzņemti uzreiz vecākos kursos.

Iestājoties tiek veikts audzēkņu sagatavotības tests – neliels zīmējums/darbs kompozīcijā. Darbiņiem nepieciešamos papīrus, flomasterus, zīmuļus un krītiņus nodrošina skola.

Iestājoties nepieciešams iesniegt:
Iesniegumu par uzņemšanu, iesniegumu par daudzbērnu ģimeni (ja attiecināms), iesniegumu par datu publicitāti (visus skat. šeit) Minētos iespējams aizpildīt elektroniski, lietojot elektronisko parakstu (edokumenti sūtāmi uz ieva.lazdauska@saulkrasti.lv) vai izprintēt un aizpildīt rakstiski jau iepriekš, kā arī aizpildīt uz vietas, stājoties skolā.)

Ar katra audzēkņa vecākiem tiek slēgts Izglītošanas līgums .Vecāki un audzēkņi tiek iepazīstināti ar Saulkrastu novada saistošajiem Noteikumiem “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes programmu apguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā,” “Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtibu, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē” u.c.

Skola aicina pieteikties 5 – 7 gadus jaunus bērnus sagatavošanas klasē. Darbs sagatavošanas klasēs notiek pēc individuālām programmām saskaņā ar audzēkņu spējām un vecāku vēlmēm. Sagatavošanas klase mākslā var tikt atvērta gan Zvejniekciema, gan Saulkrastu mākslas nodaļās, ja katrā darbības vietā ir pieteikušies vismaz 5 interesenti.

Skolas absolventi var pieteikties absolventu tālākizglītībā, kurā strādā pēc individuālām vēlmēm un vajadzībām, palīdzot sagatavoties iestājeksāmeniem mākslas un dizaina vidusskolās, kultūras, mākslas un arhitektūras augstskolās.

Esiet laipni gaidīti!