Uzņemšana

Mākslas skolā jaunus audzēkņus uzņem katru gadu septembra sākumā. Par uzņemšanas datumiem nepieciešams sekot informācijai “Saulkrastu domes ziņās” kā arī portālā www.saulkrasti.lv un skolas mājas lapā.

Audzēkņi tiek gaidīti:
1.kursā – 7/8 gadu vecumā.
Vecāki audzēkņi (ar priekšzināšanām) var tikt uzņemti uzreiz vecākos kursos.

Iestājoties tiek veikts audzēkņu sagatavotības tests – neliels zīmējums/darbs kompozīcijā. Darbiņiem nepieciešamos papīrus, flomasterus, zīmuļus un krītiņus nodrošina skola.

Iestājoties nepieciešams iesniegt:
Ar katra audzēkņa vecākiem tiek slēgts Izglītošanas līgums (pieejams sadaļā “Dokumenti”, iespējams izprintēt uz aizpildīt jau iepriekš, kā arī aizpildīt uz vietas, stājoties skolā).

Vecāki un audzēkņi tiek iepazīstināti ar Saulkrastu novada saistošajiem Noteikumiem “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes programmu apguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā,”“Iekšējās kārtības noteikumiem”, “Kārtību par audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē” u.c. (visi pieejami sadaļā “Dokumenti”).

Skola aicina pieteikties 5 – 6 gadus jaunus bērnus sagatavošanas klasē. Darbs sagatavošanas klasēs notiek pēc individuālām programmām saskaņā ar audzēkņu spējām un vecāku vēlmēm. Sagatavošanas klase mākslā var tikt atvērta, ja ir pieteikušies vismaz 5 interesenti.

13-18 gadu vecumā interesenti var pieteikties studijā, kas palīdz sagatavoties iestājeksāmeniem mākslas un dizaina vidusskolās un mākslas un arhitektūras augstskolās.

Visu vecumu dāmas un kungi – interesenti visu gadu var pieteikties mākslas studijā, kur mācības notiek saistībā ar katra dalībnieka interesēm.

Esiet laipni gaidīti!