Skate

Skate ir audzēkņu mācību darbu galvenais vērtējums jeb eksāmens, kas norit divas reizes mācību gadā katra semestra noslēgumā – decembra beigās un maija beigās katrā mācību priekšmetā – zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, praktiskajos darbos un mākslas valodas pamatos. Skatē audzēkņi izliek savus darbus skolotāju vērtējumam. Tiek vērtēti darbi un to pasniegšanas veids – izpildījuma kvalitāte un kopējais iespaids par katra audzēkņa ekspozīciju.

Plenēra jeb “zaļās prakses” darbi tiek skatīti un vērtēti atsevišķi, pēc prakses laika beigām.

Atzīmes – mācību darbu vērtējums 10 baļlu sistēmā parādās liecībās.

Uz darbu skatēm var ierasties arī vecāki.

Mācību procesa laikā, izvērtējot nepieciešamību, var tikt organizētas starpskates – audzēkņu darbu vērtējums ar ieskaiti vai atzīmi. Starpskates mērķis ir savlaicīgi ievērot un saprast nepilnības, ko nepieciešams novērst darbu turpmākajā izpildes gaitā.