Skate

Skate ir audzēkņu mācību darbu galvenais vērtējums jeb eksāmens, kas norit divas reizes mācību gadā katra semestra noslēgumā – decembra beigās un maija beigās katrā mācību priekšmetā – zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, praktiskajos darbos un mākslas valodas pamatos. Skatē audzēkņi izliek savus darbus skolotāju vērtējumam. Tiek vērtēti darbi un to pasniegšanas veids – izpildījuma kvalitāte un kopējais iespaids par katra audzēkņa ekspozīciju, kā arī audzēkņa mācību un radošā izaugsme konkrētā laika periodā.

Plenēra jeb “zaļās prakses” darbi tiek skatīti un vērtēti atsevišķi, pēc prakses laika beigām.

Atzīmes – mācību darbu vērtējums 10 baļlu sistēmā parādās liecībās.

Uz darbu skatēm var ierasties arī vecāki, par šādu iespēju vēlams iepriekš sazināties ar nodaļu vadītājiem Rasu Grāmatinu (Saulkrastos) vai Māru Alenu (Zvejniekciemā).

Mācību procesa laikā, izvērtējot nepieciešamību, var tikt izlikti vērtējumi par darbu stundās, patstāvīgo darbu, darbu konkrēta uzdevuma (tostarp konkurs darbu) veikšanā, kā arī organizētas starpskates – audzēkņu darbu vērtējums ar ieskaiti vai atzīmi. Starpskates mērķis ir savlaicīgi ievērot un saprast nepilnības, ko nepieciešams novērst darbu turpmākajā izpildes gaitā.