Mūzika, deja, skaņa

Vidējā profesionālā izglītība:
Mūzika, deja:
www.niid.lv/niid_search?qy=&#0…

Augstākā izglītība:
Mūzika, skatuves māksla, skaņu režija, kultūras menedžments, deja:
www.niid.lv/niid_search?qy=&#0…|702|703&subject_2=212&learningform=Kl%C4%81tiene&provider_type=Augstskola&qualification=Bazn%C4%ABcas+m%C5%ABzi%C4%B7is%405|Deju+un+ritmikas+skolot%C4%81js%405|Diri%C4%A3ents%405|Profesion%C4%81l%C4%81s+izgl%C4%ABt%C4%ABbas+m%C5%ABzikas+skolot%C4%81js+ar+specializ%C4%81ciju+vien%C4%81+no+virzieniem%405|Profesion%C4%81lo+m%C5%ABzikas+priek%C5%A1metu+skolot%C4%81js+ar+specializ%C4%81ciju+vien%C4%81+no+virzieniem%405|Instrumenta+m%C5%ABzi%C4%B7is+%28specialit%C4%81tes+nosaukums+atbilsto%C5%A1i+apg%C5%ABtajai+apak%C5%A1programmai%29%405|Ska%C5%86u+re%C5%BEisors%405|Komponists%405|Kult%C5%ABras+mened%C5%BEeris+%404|Muzikologs%405|M%C5%ABzikas+skolot%C4%81js%405|Vok%C4%81lists%405&page=1

Humanitāro jomu pedagoģija:
www.niid.lv/niid_search?subjec…|21&qy=&level_1=8&level_2=803&subject_2=141&learningform=Kl%C4%81tiene&provider_type=Augstskola