Uzņemšana

Mūzikas skolā jaunus audzēkņus uzņem katru gadu maijā, papilduzņemšana – septembrī. Par uzņemšanas datumiem nepieciešams sekot informācijai “Saulkrastu domes ziņās” kā arī portālā www.saulkrasti.lv un skolas mājas lapā.

Audzēkņi tiek gaidīti:
1. klasē – 7/8 gadu vecumā.
Saksofona, trompetes, eifonija, mežraga specialitātēs uzņem no 9/10 gadu vecuma.

Iestājoties pārbauda audzēkņu muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu.

Iepriekšējas priekšzināšanas nav nepieciešamas. Iestājoties nepieciešams iesniegt:
1. Skolas vadībai adresētu iesniegumu (noteikta parauga veidlapu – pieejama sadaļā “Dokumenti”, iespējams izprintēt uz aizpildīt jau iepriekš, kā arī aizpildīt uz vietas, stājoties skolā).
2. Bērna dzimšanas apliecību (kopiju, uzrādot oriģinālu). Kopiju iespējams izgatavot uz vietas.

Ar katra audzēkņa vecākiem tiek slēgts Izglītošanas līgums (pieejams sadaļā “Dokumenti”, iespējams izprintēt uz aizpildīt jau iepriekš, kā arī aizpildīt uz vietas, stājoties skolā).

Vecāki un audzēkņi tiek iepazīstināti ar Saulkrastu novada saistošajiem Noteikumiem   ,”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes programmu apguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā,” “Iekšējās kārtības noteikumiem”, “Kārtību par audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē” u.c. (visi pieejami sadaļā “Dokumenti”).

Skola aicina pieteikties 5 – 6 gadus jaunus bērnus sagatavošanas klasē. Darbs sagatavošanas klasēs notiek pēc individuālām programmām saskaņā ar audzēkņu spējām un vecāku vēlmēm.

Esiet laipni gaidīti!