Skate

Skate ir audzēkņu mācību darbu galvenais vērtējums jeb eksāmens, kas norit divas reizes mācību gadā katra semestra noslēgumā – decembra beigās un maija beigās katrā mācību priekšmetā – zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, praktiskajos darbos un mākslas valodas pamatos. Skatē audzēkņi izliek savus darbus skolotāju vērtējumam. Tiek vērtēti darbi un to pasniegšanas veids – noformējums, izpildījuma kvalitāte un kopējais iespaids par katra audzēkņa ekspozīciju.

Atzīmes – mācību darbu vērtējums 10 baļlu sistēmā parādās liecībās.

Uz darbu skatēm aicināti arī vecāki un citi interesenti.

Mācību procesa laikā, var tikt organizētas starpskates – skolēnu darbu vērtējums ar ieskaiti vai atzīmi. Starpskates mērķis ir savlaicīgi ievērot un saprast nepilnības, ko nepieciešams novērst mācību darbu turpmākajā izpildes gaitā.